Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

Зміст журналу "Воєнна історія" #4-6 (34-36) за 2007 рік

ДИСЕРТАЦІЇ З ВОЄННО-ІСТОРИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ, ЗАХИЩЕНІ У 2007 РОЦІ

1. Становлення та розвиток прикордонних військ України в 1991-2002 рр.: історичний аспект, дис. ... д-ра іст. наук, спеціальність 07.00.01 - історія України, Кобачинського Миколи Ілліча, начальника кафедри Національної академії дер-жавної прикордонної служби України. Спецрада Д 76.051.06 в Чернівецькому ун-ті ім. Ю.Федьковича.
2. Український фактор у політиці Німеччини та Австро-Угорщини періоду Першої світової війни, дис. ... д-ра іст. наук, спеціальність 07.00.02 - всесвітня істо-рія, Кураєва Олексія Олексійовича, ст.н.с. Інституту української архіографії та дже-релознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української архіографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Науковий консультант - д-р іст. наук, член-кор. НАН України Сохань П.С. (Ін-т української архіографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України).
3. Козацькі літописи 30-х - 80-х років ХVІІІ ст. як історичні джерела та пам'ятки української історіографії, дис. ... д-ра іст. наук, спеціальність 07.00.06 - історіо-графія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, Дзири Івана Ярославо-вича, доцента кафедри Київського національного ун-ту технологій та дизайну. Спец-рада Д 26.228.01 в Інституті української архіографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-шевського НАН України.
4. Військові традиції козаків у кінці ХІХ - на початку ХХ ст.. та їх відродження в новітню добу, дис. ... д-ра іст. наук. Наук, спеціальність 07.00.01 - історія України Задунайського Вадима Васильовича, доцента Донецького національного універси-тету. Спецрада Д 11.051.02 в Донецькому національному ун-ті МОН України.
5. Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську державність (вересень 1919 - листопад 1920 рр,), дис. … канд. іст. наук, спеціаль-ність 20.02.22 - військова історія, Слюсаренка Павла Миколайовича, начальника науково-дослідної лабораторії Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗС України, Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Карпенко М.Ф., д-р іст. наук (Національна академія оборони України).
6. Соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України (1991-2005 рр.): історичний аспект, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - війсь-кова історія, Корольова Станіслава Сергійовича, ад'юнкта Національної академії оборони України, Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Голуб В.Й., д-р іст. наук (Національна академія оборони України).

7. Агітаційно-пропагандистська робота українських військових організацій (березень 1917 - квітень 1918 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Мазіпчука Петра Дмитровича, ад'юнкта Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Мірошниченко М.П., канд. іст. наук (Національна академія оборони України).
8. Кирило Трильовський - організатор парамілітарних сил у Галичині (кінець XIX - 30-ті роки XX ст.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Нагірняка Андрія Ярославовича, асистента Національного ун-ту "Львівська політехніка". Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Гаврилів І.О., канд. іст. наук (Ін-т гуманітарних та соціальних наук Національного ун-ту "Львівська політехніка").
9. Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648-1782 рр.): історіографія проблеми, дис. ... канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, Фіцик Лариси Анатоліївни, викладача Уманського державного ун-ту. Спецрада Д 26.228.01 в Інсти-туті української архіографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Науковий керівник - Кривошея В.В., д-р іст. наук (Ін-т політичних та етнонаціональ-них досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України).
10. Вйськові формування Січових Стрільців Наддніпрянщини в боротьбі за державність України в 1917-1919 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Хоми Івана Ярославовича, асистента Національного ун-ту "Львівська політехніка". Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська полі-техніка" МОН України. Науковий керівник - Гаврилів І.О., канд. іст. наук (Ін-т гума-нітарних та соціальних наук Національного ун-ту "Львівська політехніка").
11. Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА се-ред населення окупованої України (1941-1944 рр.)), дис. … канд. іст. наук, спе-ціальність 20.02.22 - військова історія, Малюги Валерія Миколайовича, ад'юнкта Національної академії оборони України, Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Шевчук В.П., д-р іст. наук (Національна акаде-мія оборони України).
12. Культурно-виховна робота у Збройних Силах України (1991-2005 рр.): істо-ричний аспект, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Романовського Ярослава Ярославовича, ад'юнкта Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Безбах В.Г., канд. іст. наук (Національна академія оборони України).
13. Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Північ-ному Причорномор'ї (кінець IV - початок VII ст.), дис. … канд. іст. наук, спеці-альність 07.00.02 - всесвітня історія, Вуса Олега Володимировича, офіцера військо-вої частини К 1412. Спецрада К 35.051.12 у Львівському національному ун-ті ім. І. Франка МОН України. Науковий керівник - Откович В.П., канд. мист. (Львівсь-кий державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша).
14. Радянсько-югославський конфлікт 1948-1956 рр.: передумови, етапи і на-слідки, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02 - всесвітня історія, Матьовки Людмили Миколаївни, викладача Ужгородської спеціалізованої школи-інтернату. Спецрада Д 61.051.04 в Ужгородському національному ун-ті МОН України. Науковий керівник - Вовканич І.І., д-р іст. наук (Закарпатський ун-т).
15. Розвиток демократичних тенденцій на Гетьманщині та в Запорізькій Січі (друга половина XVII - початок XVIII cт.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 - історія України, Мягкої Ганни Олексіївни, асистента Східноукраїнського національного ун-ту ім. В. Даля. Спецрада К 29.051.04 в Східноукраїнському націо-нальному ун-ті ім. В. Даля МОН України. Науковий керівник - Бодрухін В.М., канд. іст. наук (Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля).
16. Слобідсько-Українські військові поселення російської армії 1817-1832 рр.: адміністративно-господарська структура, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02 - всесвітня історія, Колєватова Олексія Олександровича, викладача Чер-нігівського державного технологічного ун-ту. Спецрада К 79.053.01 в Чернігівському державному педагогічному ун-ті ім. Т. Шевченка МОН України. Науковий керівник - Ячмєніхін О.П., д-р іст. наук (Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка МОН України).
17. Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця XV - початку XVIII ст.: історіографія проблеми, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06 -історіо-графія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, Гирі Катерини Сергіївни, асистента Донецького інституту соціальної освіти. Спецрада Д. 11.051.02 в Донець-кому національному ун-ті МОН України. Науковий керівник - Пірко В.О., д-р іст. наук (Донецький національний ун-т МОН України).
18. Застосування зенітної артилерії Сухопутних військ у воєнних конфліктах другої половини ХХ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Федоренка Дмитра Сергійовича, викладача Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чернобиля. Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Бушин М.І., д-р іст. наук (Черкаський державний технологічний ун-т).
19. Запорозький зимівник в соціально-економічному розвитку Запорозьких Вольностей (1734-1775 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 - історія України, Олійника Олександра Леонтієвича, голови Запорізької райдержадміністра-ції. Спецрада К 17.051.01 у Запорізькому національному ун-ті МОН України. Науковий керівник - Бойко А.В., д-р іст. наук (Запорізький національний ун-т МОН України).
20. Тимчасові козацькі формування Лівобережної України в ХІХ ст.: організа-ція, склад, служба, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 - історія України, Стоянова Федора Федоровича, головного спеціаліста управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації. Спецрада Д 41.051.08 в Одесь-кому національному ун-ті ім. Мечникова. Науковий керівник - Бачинська О.А., д-р іст. наук (Одеський національний ун-т ім. Мечникова).
21. Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імпе-рії у XVIII ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 - історія України, Яценка Владислава Борисовича, викладача Харківського національного економічного ун-ту. Спецрада Д 64.051.10 у Харківському національному ун-ті ім. В.Н. Каразіна МОН Ук-раїни. Науковий керівник - Калініченко В.В., д-р іст. наук (Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна МОН України).
22. Східно-Карпатська операція та приєднання Закарпаття до СРСР (вересень 1944 - червень 1945 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Рєпіна Ігоря Володимировича, доцента Львівського інституту Сухопутних військ Національного ун-ту "Львівська політехніка", Спецрада К. 35.052.15 у Націо-нальному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Гаври-лів І.О., канд. іст. наук (Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного ун-ту "Львівська політехніка").
23. Політика польської влади щодо Української військової Організації та орга-нізації Українських Націоналістів (1927-1939 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеці-альність 07.00.01 - історія України, Дарованця Олександра Ярославовича, вчителя Боровської загальноосвітньої школи Рокитнівського району, Рівненської області. Спец-рада К. 35.052.12 у Львівському національному ун-ті ім. І. Франка. Науковий керівник - Качараба Т.М., д-р іст. наук (Львівський національний ун-т ім. І. Франка).
24. Взаємини запорозького та донського козацтва доби Нової Січі (1734-1775 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 - історія України, Полторака Володимира Миколайовича, викладача Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мєч-никова. Спецрада Д. 41.051.08 в Одеському національному ун-ті ім. І.І. Мєчникова. Науковий керівник - Бачинська О.А., д-р іст. наук (Одеський національний ун-т ім. І.І. Мєчникова).
25. Душпастирська служба українських військових формувань першої поло-вини ХХ століття, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Забзалюка Дмитра Євгеновича, викладача Львівського ун-ту внутрішніх справ. Спец-рада К. 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науко-вий керівник - Кондратюк В.О., д-р іст. наук (Львівський ун-т внутрішніх справ).
26. УНР і ЗУНР: військово-політичне співробітництво у 1918-1919 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Скорич Лілії Василівни, асистента Національного ун-ту "Львівська політехніка". Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Дещинський Л.Є., д-р іст. наук (Національний ун-т "Львівська політехніка").
27. Інформаційна боротьба у воєнних конфліктах другої половини ХХ ст.: історичний аспект, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02 - всесвітня історія, Колосова Едуарда Євгеновича, ст. інспектора пожежної частини головного управ-ління в м. Маріуполі ГО МНС України в Донецькій області. Спецрада Д 11.051.02 в Донецькому національному ун-ті МОН України. Науковий керівник - Корнієнко В.В., канд. іст. наук (Національна академія оборони України).
28. Військово-історичні дослідження Івана Крип'якевича (1886-1967 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Кондрач Ярослава Стефановича, вчителя історії Зубрянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Спецрада К. 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Литвин М.Р., д-р іст. наук (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича МОН України).
29. Східноєвропейський вектор у військово-політичній діяльності Північно-атлантичного альянсу (1990-2005 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02 - всесвітня історія, Волощука Сергія Михайловича, завідувач департаменту Ужго-родського комерційного технікуму. Спецрада Д. 61.051.04 в Ужгородському національ-ному ун-ті МОН України. Науковий керівник - Вегеш М.М., д-р. іст. наук (Ужгород-ський національний ун-т МОН України).
30. Антибільшовицький рух селян в Правобережній частині УСРР у 1920-1924 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 - історія України, Красносіле-цького Дениса Павловича, аспірант Кам'янець-Подільського державного ун-ту. Спец-рада Д. 76.051.06 у Чернівецькому національному ун-ті ім. Ю.Федьковича. Науковий керівник - Рибак І.В., канд. іст. наук (Кам'янець-Подільський державний ун-т).
31. Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941-1944 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02 - всесвітня історія, Дейнеки Наталії Володимирівни, аспіран-та Інституту соціальних наук Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мєчникова. Спец-рада Д 41.051.08 в Одеському національному ун-ті ім. І.І. Мєчникова. Науковий керів-ник - Якупов Н.М., д-р іст. наук (Одеський національний ун-т ім. І.І. Мєчникова).
32. Інформаційно-психологічний вплив на війська та населення противника (1939 -2000 рр.), дис… канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 - військова історія, Жар-кова Якова Миколайовича, начальника кафедри Військового інституту Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Спецрада К 26.709.04 у Національній акаде-мії оборони України. Науковий керівник - Сидоров С.В., д-р іст. наук (Національна академія оборони України).

До змісту "Воєнна історія" #4_6 за 2007 рік