Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #3-4 за 2005 рік

Україна в полум’ї війни (1941-1945): сучасне переосмислення уроків історії

Україна в полум’ї війни. 1941-1945 / П.П. Панченко, О.І. Уткін, В.І. Горєлов та ін. - К.: Видавництво “Україна”, 2005. - 560 с.: іл.

“Україна в полум’ї війни. 1941-1945” - під такою назвою у видавництві “Україна” вийшла у світ багаторічна колективна праця сучасних учених-істориків (накладом у 3000 примірників), в якій розкрито оборонні та наступальні операції на теренах України періоду Великої Вітчиз-няної війни. Книга дає змогу ознайомити читача з результатами нових наукових підходів і оцінок щодо перебігу бойових дій на теренах України. Вона випущена на замовлення Державного комітету теле-бачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга”, завдяки чому стала доступною широкому загалу громадськості, як у нашій державі, так і за її межами.
Географічне розташування і важливе стратегічне значення України зумовили її особливе місце у Другій світовій війні - цьому грандіозному за масштабами й розмахом збройному протистоянні двох супротивних соціально-економічних систем і військово-політичних блоків.
У цьому році Україна відзначає 60-у річницю вікопомної Перемоги у Великій Вітчизняній війні (1941-1945 рр.) над німецькими загарбниками. Кожна річниця Перемоги - це завжди світлі почуття і незмовкаючі дзвони пам’яті, що б’ють у людських серцях; це долучення до подвигу, рівного якому не знає планета. У грізні роки війни на фронтах, у партизанських загонах і підпіллі зі зброєю в руках українці пліч-о-пліч з братніми народами колишнього СРСР захищали рідну землю від загарбників, самовідданою працею в тилу прискорювали перемогу над німецьким нацизмом, приніс мир і свободу народам Європи і світу.
Друга світова війна стала наймасштаб-нішим воєнним конфліктом у світовій цивілізації народів і країн, і найбільш трагічною за своїми наслідками сторінкою в історії людства. Її хід, результати та наслідки були і залишаються об'єктом наукових досліджень фахівців багатьох країн світу. На думку сучасних українських істориків, ця війна для українців роз-почалася ще навесні 1939 року, коли було знищено незалежну Карпатську Україну, а закінчилася в середині 1950-х років, коли остаточно був придушений повстанський рух у Західній Україні.
Автори книги, спираючись на багату джерельну базу - перші повоєнні, пізніші радянські й сучасні публікації, численні зарубіжні дослідження, архівні документи, зробили спробу відтворити, насамперед, ті важливі операції радянських військ на території України, які суттєво вплинули на подальший перебіг війни. Крім того, дослідники прагнули показати мужність і героїзм наших земляків, які безпосередньо брали участь у визволенні країн Цент-ральної і Південно-Східної Європи, само-віддано билися у складі Тихоокеанського флоту, Амурської військової флотилії, Забайкальського, 1-го і 2-го Далекосхідних фронтів на полях Маньчжурії проти мільйонної Квантунської армії, наближаючи жаданий мир.
Історіографія Другої світової війни та безпосередньо Великої Вітчизняної нара-ховує не один десяток тисяч праць. Значне місце серед напрямів досліджень належить питанням воєнного мистецтва воюючих сторін. І це не випадково, адже стратегія, оперативне мистецтво і тактика у Другій світовій війні отримали значний розвиток і мали суттєвий вплив на подальший розви-ток воєнного мистецтва. Саме тому фунда-ментальні воєнно-теоретичні та воєнно-історичні дослідження ще довго після завершення війни були недоступні не лише широкому загалу читачів, а й професійним історикам. Ще в ході війни перед воєнною та воєнно-історичною наукою різних держав постало завдання осмислення набу-того бойового досвіду. В повоєнні роки над вирішенням цієї проблеми активно працю-вали як національні військові практики та науковці СРСР, США та інших країн-переможниць, так і переможені німецькі генерали. Все це було необхідним для формулювання відповідних висновків для подальшого будівництва збройних сил, зміцнення їх бойової могутності та розвитку воєнного мистецтва.
У переважній більшості праць так чи інакше висвітлюються воєнні дії на тери-торії України. Аналіз результатів про-ведених операцій на південній ділянці радянсько-німецького фронту суттєво від-різняється в історіографії воюючих сторін. Відтак, наукова проблема полягає в тому, що разом з існуванням тисяч праць стосовно воєнних дій на українських теренах чіткої наукової концепції місця та ролі України в Другій світовій війні на сьогодні ще немає. А складні питання історичних подій на її землях у ході війни потребують всебічного фахового обговорення і комплексного наукового дослідження. Певним кроком до вирішення цієї проблеми може стати щойно згадана колективна монографія “Україна в полум'ї війни. 1941-1945” (авторський колектив налічує 14 осіб - це вітчизняні історики, науковці, викладачі ВВНЗ, головою редакційної колегії і керівником колективу є доктор історичних наук, професор Петро Панченко). Нове бачення подій Другої світової війни на території України, оригінальне висвітлення героїчних і, разом з тим, трагічних її сторінок намагалися подати українські історики. Підготовка книги до видання здійснена на основі науково-дослідної роботи, що була присвячена 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, виконана у Науково-дослідному центрі гуманітарних проблем Збройних Сил України.
У праці розглядаються найважливіші операції Червоної армії на території України, що суттєво вплинули на подаль-ший хід Другої світової війни, і певною мірою збагатили воєнне мистецтво. У книзі розкриваються діяльність руху Опору, тактика козачих та кавалерійських форму-вань, що визволяли українську землю, особливості політико-виховної роботи серед військовослужбовців у фронтових умовах, масовий героїзм, мужність, самовідданість бійців і командирів, які вистояли і перемогли у жорстокому двобої з німецьким нацизмом.
На теренах України, що стала ареною грандіозних битв, Червона армія розгро-мила добірні німецькі війська, тут зростав її наступальний порив, було остаточно зламано моральний дух німецького нацизму. І сьогодні події тих буремних літ для народів пострадянських держав - не лише героїчне минуле, а й цінний бойовий досвід, який необхідно берегти і вивчати.
Велика Вітчизняна війна охоплювала військову, політичну й ідеологічну сфери. І саме тут - у тезі захисту сталінського тоталітарного режиму з його голодоморами, гулагами, знищенням сотень тисяч ні в чому невинних людей чи у прагненні визволити від окупантів поневолену Вітчизну - вба-чають деякі автори витоки героїзму цивільного населення, регулярних військ і представників руху Опору. Але всі сходяться в одному: боронити рідну землю, свій отчий край від загарбників - святий обов'язок кожного громадянина, незалежно від політичних чи ідеологічних уподобань, тому що ніколи ще жоден народ не був щасливим під чужим гнітом.
Колективна монографія належить до науково-історичної літератури. Її приваб-ливість підсилюється як високим рівнем друкарської культури, так і гарним художнім оформленням.
Книжка має вісім розділів, які дають змогу читачеві більш детально і без втрати часу оглянути цікавий науковий матеріал, який супроводжується схемами, фотогра-фіями й ілюстраціями.
Закономірним є те, що події воєнних літ набувають чітких обрисів і виразності з плином часу. Глянути на них без полуди на очах деякою мірою допоможе дана книга, насичена фактичними матеріалами з дос-товірних історичних джерел, довідок, ілюстрацій, таблиць, картосхем. За обраною структурою стратегічні й фронтові операції розглядаються не в хронологічному по-рядку, а окремими розділами - оборонні (за всі роки), потім наступальні на Лівобереж-ній і Правобережній Україні.
Окремими розділами подано інформацію про хід подій Другої світової війни під назвами: “Українські фронти на заключному етапі війни”; “Рух Опору в Україні”; “Участь воїнів-українців у війні з мілі-таристською Японією”. Окремим матеріа-лом виділено довідкову частину під назвою “Вони здобу-вали перемогу” (біографічні довідки воєна-чальників з портретами).
Автори монографії прагнули усунути наявні розбіжності в тлумаченні проблем війни; заповнити “білі плями” у її висвіт-ленні. З цією метою у книзі вміщено окремий розділ “Бойові дії козачих та кавалерійських формувань на території України”, в якому розкривається особлива тактика проникнення у тил противника мобільних кінно-механізованих частин, руйнування його бойових порядків у взаємодії з військами, що завдавали ударів з фронту.
Не залишилася поза увагою авторів і тема невдач і прорахунків, що мали місце під час ведення бойових дій. Зокрема, щодо операцій першого періоду війни, здійсню-ваних військами РСЧА, відзначається, що на бойовій діяльності військ на початку війни негативно позначилася низка помил-кових рішень Головного Командування (директиви №№ 1, 2, 3). Перша директива з попередженням про ймовірність переходу німецьких військ у наступ 22-23 червня була направлена 21 червня у війська із значним запізненням. Друга і третя директиви від 22 червня, що вимагали від військ широких і рішучих наступальних дій, не відповідали реаліям. Доцільніше було б дати вказівки про перехід до рухомої оборони на страте-гічних і вигідних рубежах, щоб висна-жувати противника, який продовжував наступ. Рішення на організацію стратегічної оборони і створення в глибині оборонних рубежів, що були прийняті Головним Командуванням після 25 червня, хоча і ґрунтувалися на реаліях обстановки, але практично не були виконані у повному обсязі через брак часу.
Висвітлюючи роль людського фактора в перемогах, автори книги, на відміну від багатьох радянських історіографів, які обмежувалися героїзацією керівних діячів, зосереджують основну увагу на мужності й хоробрості рядових бійців і командирів, їхніх ратних подвигах. Водночас зазна-чається, що на окупованих територіях мав місце колабораціонізм, а на фронтах поряд з героїзмом і відвагою мали місце боягузтво, порушення Присяги на вірність Батьків-щині. Проблемам морально-бойового й політичного виховання воїнів присвячено окремий розділ.
На сторінках книги знайшов своє відоб-раження і юридичний чинник завершення Другої світової війни, що виражений в Актах капітуляції. Від імені СРСР ці історичні документи підписали пред-ставники народів, які зазнали найбільших втрат у війні: з Німеччиною - росіянин, Маршал Радянського Союзу Георгій Жуков, а з Японією - виходець з України, уродже-нець с. Косенівка Уманського району Чер-каської області генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко.
Всебічне об'єктивне та незаангажоване вивчення воєнного аспекту історичних подій в Україні періоду Другої світової війни є важливим з погляду встановлення історичної правди і визначається сучасними потребами розвитку вітчизняної воєнно-історичної науки, необхідністю поглиблення знань про героїчне минуле нашої Батьків-щини. Знання історії Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни - важлива складова у вихованні високого патріотизму громадян України, молодого покоління та воїнів її Збройних Сил.
Безперечним є те, що дана монографія є вагомим внеском у літературну спадщину героїчного минулого українського народу. Її матеріал може бути використаний, як початківцями, так і фахівцями, які займа-ються проблемами воєнної історії Другої світової війни. Адресована широкому загалу читачів.

Ігор ПЕЧЕНЮК, полковник, доцент кафедри історії Національної академії оборони України, кандидат історичних наук

До змісту журналу "Воєнна історія" #3-4 за 2005 рік