Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

Журнал "Воєнна історія" #3 (39) за 2008 рік

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Раду Українського козацтва

З метою створення ефективного механізму взаємодії органів державної влади та козацьких громадських організацій щодо розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1.   Утворити Раду Українського козацтва (далі – Рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
2.   Визначити головною метою діяльності Ради забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, залучення козацьких громадських організацій до охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного виховання молоді.
3.   Затвердити Положення про Раду Українського козацтва (додається).
4.   Установити, що Рада утворюється у складі Голови, секретаря та інших членів Ради.
Раду очолює Президент України.
Членами Ради є керівники всеукраїнських козацьких громадських організацій, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян». До складу Ради можуть входити також інші особи, які зробили значний внесок у відродження та розвиток Українського козацтва.
5. Призначити Аржевітіна Станіслава Михайловича – Радника Президента України – секретарем Ради Українського козацтва.
6. Ліквідувати Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва.
7. Визначити такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 6 жовтня 1999 року № 1283 «Про Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва»;
Указ Президента України від 22 грудня 1999 року № 1610 «Про Положення про Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва».

м. Київ, 4 червня 2005 року
№ 916/2005
Президент України
В.ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
Від 4 червня 2005 року № 916/2005

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

1.   Рада Українського козацтва (далі Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.
2.   У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3.   Основними завданнями Ради є:
здійснення аналізу стану розвитку Українського козацтва, а також заходів із забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і козацьких громадських організацій у сфері відродження історико-куль-
турних та господарських традицій Українського козацтва;
участь у розробленні та реалізації державних програм розвитку Українського козацтва;
внесення в установленому порядку пропозицій щодо формування та реалізації політики у цій сфері.
4.   Рада відповідно до покладених на неї завдань:
вивчає та аналізує стан розвитку козацького руху в Україні;
здійснює підготовку у межах своїх повноважень рекомендацій щодо відродження та розвитку традицій Українського козацтва;
вносить в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, а також щодо сприяння роботі громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян щодо відродження Українського козацтва;
розробляє та бере участь у виконанні проектів та програм розвитку Українського козацтва;
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
сприяє укомплектуванню окремих підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань призовниками, які є членами козацьких організацій;
сприяє охороні пам’яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, організації та проведенню фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв, пов’язаних з історією Українського козацтва;
проводить через засоби масової інформації інформаційну та роз’яснювальну роботу з проблем Українського козацтва, відродження та розвитку його історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій.
5.   Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у питаннях відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, а також з навчальними закладами, науковими установами щодо патріотичного виховання, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед молоді.
6.   Рада має право:
одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції;
утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи.
7.   Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.
8.   Рада утворюється у складі Голови, секретаря та інших членів Ради.
Раду очолює Президент України.
Членами Ради є керівники всеукраїнських козацьких громадських організацій, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян».
Для набуття членства в Раді керівник всеукраїнської козацької громадської організації подає на ім’я Голови Ради заяву, до якої додаються рішення вищого статусного органу всеукраїнської козацької громадської організації про підтвердження повноважень відповідного керівника, копії свідоцтва про реєстрацію всеукраїнської козацької громадської організації та статуту (положення).
До складу Ради можуть входити також інші особи, які зробили значний внесок у відродження та розвиток Українського козацтва. Рішення про введення до складу Ради таких осіб приймається Радою.
Секретаря Ради призначає Президент України.
Секретар Ради забезпечує діяльність Ради в період між її засіданнями, а також:
організовує діяльність Ради;
формує порядок денний засідань Ради та скликає її засідання;
за дорученням Голови Ради представляє Раду у відносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
9.   Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
Головуючим на засіданнях є Голова Ради. За відсутності Голови Ради її засідання відкриває секретар Ради і Рада зі свого складу обирає головуючого.
Рада правомочна вирішувати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів.
Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів Ради і оформлюються протоколом.
Члени Ради мають рівні права. Кожний член Ради має один голос.
У разі якщо член Ради не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на засіданні, він може висловити свою думку з питання, що розглядаються, письмово.
10. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Державний секретар України О.ЗІНЧЕНКО

До змісту журналу "Воєнна історія" #3 (39) за 2008 рік