Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #2 за 2002 рік

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

СТАТУТ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ"

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії" (надалі Інститут) є всеукраїнською громадською організацією, яка об`єднує на добровільних засадах та на підставі спільності інтересів громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України і цим Статутом.
1.3. Діяльність Інституту будується на засадах добровільності, самоуправління, гласності, виборності всіх його керівних органів, звітності перед членами Інституту та рівноправності його членів.
1.4. Інститут є неприбутковою організацією згідно з законодавством України.
1.5. На штатних працівників Інституту поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і страхування.
1.6. З моменту державної реєстрації в Міністерстві юстиції, Інститут, набуває статус юридичної особи, має самостійний баланс, банківські рахунки, виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права та обов`язки, має свою печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Інституту. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.7. Інститут поширює свою діяльність на територію України.
1.8. Повна назва Інституту українською мовою: Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії".
1.9. Місцезнаходження Інституту: м. Київ, вул. М.Грушевського, буд. 4, кім. 517.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ

2.1. Метою діяльності Інституту є задоволення і захист творчих, освітніх, культурних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів його членів, сприяння розвитку і популяризації воєнно-історичної науки, проведенню досліджень у галузі воєнної історії та поширенню і використанню військово-історичних знань в Україні.
2.2. Основними завданнями Інституту є:
створення сприятливих умов для творчого, професійного та духовного вдосконалення членів Інституту;
сприяння проведенню в Україні фундаментальних воєнно-історичних досліджень пов`язаних з проблемами національного, регіонального і світового масштабу, пошуку і поширенню в Україні та за її межами історичних матеріалів і маловідомих документів з питань воєнної історії;
сприяння створенню постійно діючої системи обміну досвідом між фахівцями з проблем воєнної історії;
сприяння використанню результатів воєнно-історичної наукової діяльності в будівництві та розвиткові Збройних Сил України;
всебічне сприяння розвиткові історичної науки та збереженню воєнно-історичних цінностей;
сприяння підготовці в Україні фахівців та наукових кадрів у галузі воєнно-історичної науки;
сприяння створенню нових і реконструкції старих музейних структур, експозиції яких відтворюють різні етапи військової справи в Україні відповідно до сучасного висвітлення матеріалів, проведенню тематичних екскурсій на місцях бойової слави, вивченню місць боїв, битв різних часів для уточнення і конкретизації тогочасних реальних обставин;
сприяння видавничій діяльності та розповсюдженню воєнно-історичних знань;
вивчення та узагальнення нових досліджень у галузі воєнної історії, сприяння їх розповсюдженню та впровадженню в практику будівництва Збройних Сил України;
сприяння проведенню незалежних наукових воєнно-історичних експертиз, визначенню і проведенню воєнно-історичних досліджень із актуальних тем.
2.3. Для досягнення мети та виконання завданьі Інститут, у встановленому законодавством порядку, може:
сприяти організації та проведенню форумів, конгресів, семінарів, конференцій, нарад, "круглих столів", виставок, презентацій, концертів, шкіл обміну досвідом з питань статутної діяльності;
створювати інформаційну базу Інституту;
розповсюджувати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї та цілі;
засновувати засоби масової інформації;
представляти інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
сприяти своїм членам у проведенні науково-дослідницьких робіт з питань, пов`язаних із завданнями Інституту;
сприяти здійсненню незалежних досліджень з актуальних проблем воєнної історії;
сприяти організації дослідження і проведення військово-пошукових та археологічних робіт по історичних місцях і місцях минулих бойових дій;
ідейно, організаційно, матеріально підтримувати діяльність культурних, наукових, просвітницьких громадських організацій;
здійснювати благодійницьку діяльність;
брати участь у розробці, фінансуванні та реалізації спільних програм з державними органами, іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами та організаціями всіх форм власності відповідно до укладених угод;
здійснювати міжнародні зв`язки та розвивати співробітництво з громадянами, громадськими організаціями, установами інших держав з питань, що входять до завдань Інституту;
організовувати роботу воєнно-історичних гуртків та клубів;
взаємодіяти з кафедрами вищих навчальних закладів Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки України з метою пошуку талантів і сприяння підготовці молодих науковців;


III. ЧЛЕНСТВО В ІНСТИТУТІ, ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ІНСТИТУТУ

3.1. Інститут має індивідуальне членство, та може мати колективне і почесне.
3.2. Індивідуальними членами Інституту можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що досягли 18-річного віку і які дотримуються вимог Статуту, беруть активну участь у статутній діяльності Інституту, своєчасно сплачують вступні та членські внески, виконують вимоги Положень, Інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів Інституту, які затверджені Правлінням.
Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств і установ усіх форм власності, які фінансово або іншим шляхом сприяють діяльності та виконанню статутних завдань Інституту.
Інститут може на підставі Положення про почесне членство, затвердженого Правлінням, присуджувати особам, які зробили значний внесок у реалізацію цілей та завдань Інституту, звання Почесного члена Інституту.
3.3. Прийом індивідуальних членів та їх вибуття здійснюється за рішенням Правління або керівного органу місцевого осередку Інституту згідно із Положенням про членство в Інституті, яке затверджується Правлінням Інституту, на підставі заяви індивідуального члена.
Прийом та вибуття колективних членів здійснюється за рішенням Правління або керівного органу місцевого осередку згідно із Положенням про членство в Інституті, яке затверджено Правлінням Інституту, на підставі рішення керівного органу колективного члена.
3.4. Членові Інституту видається членський квиток або інший документ на підтвердження членства.
3.5. Колективні члени Інституту реалізують свої права та обов`язки через своїх представників.
3.6. Член Інституту має право:
обирати і бути обраним до керівних та контрольних органів Інституту;
брати участь в його роботі та прийнятті рішень;
одержувати інформацію про його роботу;
обговорювати програму його діяльності і давати пропозиції;
безпосередньо брати участь у реалізації програми Інституту, окремих його проектів;
вийти з членів інституту за власним бажанням.
3.7. Член Інституту зобов`язаний:
брати участь у статутній діяльності Інституту;
виконувати рішення керівних органів Інституту;
своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
сприяти популяризації цілей і завдань Інституту.
3.8. Член Інституту може бути виключений з нього за рішенням Правління або керівного органу місцевого осередку за порушення статутних вимог та положень внутрішніх нормативних документів Інституту.
3.9. Порядок та розмір сплати вступних, членських та інших внесків визначається у відповідному Положенні, затвердженому Правлінням.


IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

4.1. Інститут створює на території України свої місцеві осередки, які у своїй діяльності керуються Статутом Інституту та своїми Статутами (Положеннями), які приймаються вищими керівними органами осередків і затверджуються Правлінням Інституту.
Місцевий осередок набуває статусу юридичної особи після його реєстрації в установленому законом порядку.
Місцевий осередок, який не набуває статусу юридичної особи, повинен легалізувати свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування.
4.2. Керівними органами Інституту є:
Загальні збори;
Правління;
Ревізійна комісія.
4.3. Вищим керівним органом Інституту є Загальні збори Інституту, які скликаються щорічно Правлінням. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Інституту.
Позачергові Загальні збори можуть скликатися на вимогу Правління, Ревізійної комісії або 1/3 членів Інституту.
Про скликання чергових Загальних зборів сповіщається своєчасно, не пізніше ніж за 30 днів до призначеної дати їх проведення, а позачергових Загальних зборів - за 45 днів.
4.4. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх на них.
З питань внесення змін та доповнень, ліквідації чи реорганізації Загальні збори приймають рішення 2/3 голосів присутніх на них делегатів.
4.5. До компетенції Загальних зборів входить:
затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;
визначення основних напрямків статутної діяльності Інституту;
обрання, переобрання і дострокове відкликання Співголів Правління, членів Правління, членів Ревізійної комісії та її Голови;
розгляд і затвердження планів на поточний рік, а також звіту і балансу за минулий рік;
затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
реалізація права власності на майно та кошти Інституту;
затвердження звітів Правління;
прийняття рішень про припинення діяльності Інституту;
прийняття рішень з інших питань, які стосуються статутної діяльності Інституту.
4.6. Правління є керівним органом Інституту у період між Загальними зборами. Правління скликає Загальні збори, підзвітне їм і організовує виконання рішень Загальних зборів.
4.7. Члени Правління обираються Загальними зборами строком на 4 роки. У разі незадовільної діяльності чергові Загальні збори можуть переглянути термін роботи поточного складу Правління. Кількісний склад Правління затверджується Загальними зборами.
4.8. У разі перевищення своїх прав та повноважень, бездіяльності, порушення статутних вимог члени Правління можуть бути достроково відкликані зі своїх посад за рішенням Загальних зборів.
4.9. Правління здійснює свою діяльність у формі засідань. Правління скликається Співголовами Правління не рідше одного разу в три місяці.
4.10. Правління правомочне ухвалювати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше половини його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх. У разі, коли голоси розподілилися порівну, вирішальний голос мають Співголови Правління.
4.11. Правління Інституту:
організовує виконання рішень Загальних зборів і звітує перед ними за діяльність Інституту;
розробляє та затверджує Положення, Інструкції та інші внутрішні нормативні документи Інституту;
приймає рішення про створення та припинення діяльності місцевих осередків Інституту, затверджує їх Статути (Положення);
приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Інституту;
визначає наукову стратегію і координує діяльність філіалів та інших структур Інституту;
обирає Директора Інституту та заступників Директора Інституту, визначає організаційні структури Інституту та затверджує його штатний розклад, вирішує питання структурного розвитку Інституту;
приймає рішення про створення госпрозрахункових організацій та підприємств, затверджує їх Статути;
затверджує зразки печаток, штампів, та інших реквізитів Інституту;
приймає рішення про участь Інституту у спілках об`єднань громадян;
затверджує Положення про Дирекцію Інституту;
затверджує Положення про почесне членство;
затверджує Положення про символіку Інституту, її зразки та опис;
затверджує Положення про членство в Інституті;
проводить прийом та виключення членів Інституту;
заслуховує і затверджує річний звіт і річний кошторис витрат Дирекції, створює умови для виконання статутних завдань Інституту та його структурних підрозділів.
4.12. Правління очолюється трьома співголовами, які обираються Загальними зборами строком на 4 роки. Вони почергово головують на засіданнях Правління та спільно організовують його роботу.
4.13. Співголови Правління діють від імені Інституту, представляють його інтереси у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності. Вони укладають угоди, договори і інші ділові папери від імені Інституту, а також здійснюють інші повноваження, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Інституту.
4.14. Адміністративно-виконавчим органом Інституту є Дирекція (штатний апарат) Інституту. Дирекція Інституту очолюється Директором, обраним Правлінням Інституту, і діє на підставі Положення про Дирекцію, затвердженого Правлінням Інституту.
4.15. Ревізійна комісія є контрольним органом Інституту і здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Інституту.
4.16. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 4 роки у складі трьох осіб, які не входять до складу Правління і Дирекції Інституту.
4.17. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами із складу Ревізійної комісії строком на 4 роки.
4.18. Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами.
4.19. Ревізійна комісія вправі вимагати від Правління скликання позачергових Загальних зборів.
4.20. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
4.21. Ревізійна комісія має право:
проводити ревізії фінансово-господарської діяльності Інституту;
витребувати документи від керівних органів Інституту;
складати звіти про перевірку фінансово-господарської діяльності Інституту.


V. КОШТИ ТА МАЙНО ІНСТИТУТУ

5.1. Інститут набуває право власності на кошти та майно, передане йому членами (в т.ч. у вигляді вступних, членських та інших внесків) або державою у встановленому законодавством порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (в т.ч. іноземними), а також на майно, майнові та немайнові права, придбані за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством.
5.2. Інститут, відповідно до чинного законодавства також має право на майно та кошти, що передані Інституту, придбані в результаті здійснення необхідної господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
5.3. Кошти та майно Інституту створюються із:
вступних, членських та інших внесків членів Інституту;
безповоротної фінансової допомоги, благодійних надходжень та добровільних внесків у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей, нерухомого майна, робіт, послуг;
надходжень від здійснення необхідної господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
дарунків.
5.4. Кошти та майно, створені в результаті діяльності Інституту, є його власністю.
5.5. Частину майна Інститут може передавати своїм структурним підрозділам на умовах, визначених Правлінням.
5.6. Інститут не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, як і держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Інституту. Інститут не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Члени Інституту не відповідають за зобов'язаннями Інституту.
Інститут відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно із законодавством України може бути звернено стягнення.

VI. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

6.1. Інститут та його відповідальні штатні працівники несуть у встановленому законом порядку відповідальність за достовірність даних, які наведені в річному звіті та балансі.
6.2. Контроль фінансово-господарської діяльності за джерелами та розмірами надходжень, сплати податків Інститутом здійснюється у встановленому законодавством України порядку.
6.3. Операційний (фінансовий) рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.
6.4. Інститут, створені ним установи, організації, підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

VII. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Загальними зборами Інституту відповідно до п.4.4. Статуту.
7.2. Про зміни, внесені до Статуту, Інститут у 5-денний строк повідомляє реєструючий орган.

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

8.1. Припинення діяльності Інституту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
8.2. Реорганізація Інституту здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до п.4.4. Статуту, при цьому права і обов`язки Інституту переходять до його правонаступника.
8.3. Ліквідація Інституту здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до п.4.4. Статуту або за рішенням суду в установленому законодавством порядку.
8.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Інституту, призначає ліквідаційну комісію. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Інституту, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його до органу, що призначив ліквідаційну комісію.
8.5. У разі ліквідації Інституту, його кошти та інше майно повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані в дохід бюджету.

До змісту журналу "Воєнна історія" #2 за 2002 рік