Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

Журнал "Воєнна історія" #1 (43) за 2009 рік

ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

Редакційна колегія журналу «Воєнна історія» запрошує Вас до активної співпраці!

Журнал розрахований на широкий загал науковців, викладачів воєнної історії та всіх, хто цікавиться українською історією. Він надходить до найвідоміших бібліотек країни, наукових установ і навчальних закладів.
До розгляду приймаються статті державною мовою загальним обсягом не більше 10 машинописних сторінок (формат А4, кількість рядків – не більше 29, кегль – 14, друкування з одного боку аркуша).
Рукописи подаються у роздрукованому і електронному вигляді та супроводжуються інформацією про автора (авторів): військове та вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце роботи та посада, яку обіймає автор, адреса для листування, номери телефонів, факсів, адреса електронної пошти, а також обов’язково додається фото автора (авторів).

Матеріали можна подавати безпосередньо в редакцію за адресою:
03169, Україна, м. Київ, Повітрофлотський просп., 28, корп. 5, кім. 348.
Редакція журналу «Воєнна історія», телефон для довідок: (044) 271-06-40
або представникам журналу у регіонах, адреси яких подані на обкладинці журналу.

В науковій статті мають бути присутні такі елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2.Мова публікації – українська.
3.До статті додається перелік ключових слів та анотація обсягом до 1/4 сторінки машинописного тексту (українською, російською та англійською мовами).
4.Усі скорочення при їх першому згадуванні мають бути розшифровані. Вико-
ристання скорочень у назві та резюме статей не допускається.

5.Фотографії до статті підписуються на звороті (назва статті, номер згідно з посиланням на них у тексті, підпис до фотографії, позначка стрілкою (-) верха фотографії).
6.Всі рисунки повинні бути підписані та пронумеровані відповідно до посилань на них у тексті.
7.Таблиці повинні мати назву та нумерацію.
8.Бібліографічні описи посилань у переліку, скорочення слів і словосполучень оформлюються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.11-78, ДСТУ 3008-95).
9.УВАГА! Посилання подаються у тексті в квадратних дужках на номер у списку джерел та через кому на сторінку цитування.

Додаткові вимоги до матеріалів, які подаються в електронному вигляді:
1.Текстові файли повинні бути у форматі Microsoft Word. Текст набирається без примусового переносу слів. Абзацні відступи зазначаються при форматуванні, а не шляхом використання пробілів.
2.Таблиці повинні бути розміщені в тому ж самому текстовому файлі.
3.Графічний матеріал (фотографії та рисунки) має бути поданий окремими файлами форматів TIFF або EPS роздільною здатністю 300 dpi – для растрових картинок, 600 dpi – для графічних.

Запропоновані роботи не повинні одночасно подаватися для публікації в інші видання або бути раніше опублікованими.
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.
Всі наукові статті проходять процедуру рецензування.
Редакція залишає за собою право скорочення і виправлення присланих статей, їх публікацію у вигляді коротких повідомлень і анотацій.
Не прийняті до публікації матеріали авторам не повертаються.

Редакційна колегія

До змісту журналу "Воєнна історія" #1 за 2009 рік