Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #1 за 2002 рік

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
від 7.11.01р. № 1053

"Про положення про проходження військової служби
відповідними категоріями військовослужбовців"

Відповідно до статті 2 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2002 року такі, що додаються:
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України;
Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України;
Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
Положення про проходження військової служби за контрактом та кадрової військової служби у Службі безпеки України;
Положення про проходження строкової військової служби солдатами і матросами, сержантами і старшинами Служби безпеки України;
Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.
2. Установити, що чинність положень, зазначених в абзацах другому - четвертому статті 1 цього Указу, поширюється на військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім військовослужбовців Служби безпеки України.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 2002 року:
Указ Президента України від 13 травня 1993 року № 174 "Про тимчасові положення про проходження військової служби громадянами України";
Указ Президента України від 7 жовтня 1993 року № 429 "Про продовження строку дії статті 2 Указу Президента України від 13 травня 1993 року";
Розпорядження Президента України від 29 квітня 1994 року № 34 "Про строк подання проекту Положення про проходження військової служби громадянами України";
Указ Президента України від 2 червня 1995 року № 418 "Про внесення змін до Тимчасового положення про проходження військової служби особами офіцерського складу";
Указ Президента України від 20 березня 1996 року № 200 "Про внесення доповнень і змін до Указу Президента України від 13 травня 1993 року № 174";
статтю 1 Указу Президента України від 10 грудня 1996 року № 1187 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 травня 1993 року № 174";
Указ Президента України від 27 червня 1997 року № 587 "Про внесення зміни до Тимчасового положення про проходження військової служби особами офіцерського складу".

Президент України Л.КУЧМА

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ОСОБАМИ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ, ПРАПОРЩИКАМИ, МІЧМАНАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ З 1.01.2002р.

I. Загальні засади
1. Це Положення визначає порядок проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, їх права та обов'язки, порядок виконання цими особами військового обов'язку в запасі.
Проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) розпочинається з прийняття на військову службу за контрактом військовозобов'язаних і жінок з дня зарахування їх до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо) або призову на військову службу офіцерів запасу з дня прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину і закінчується звільненням з військової служби у запас або у відставку в день, визначений у пункті 74 цього Положення.
Під час проходження військової служби здійснюються:
виконання військовослужбовцями обов'язків військової служби;
призначення на військові посади і переміщення по службі;
підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;
присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військових званнях;
проведення атестування;
надання відпусток.
2. До офіцерського складу Збройних Сил України належать громадяни України, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище, а до складу прапорщиків (мічманів) - ті, яким присвоєно військові звання прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана).
3. Для осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) установлено такі види служби:
військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
військова служба осіб офіцерського складу за призовом;
кадрова військова служба осіб офіцерського складу, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом;
військова служба за контрактом прапорщиків (мічманів).
4. Відповідно до статті 5 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" офіцерський склад залежно від присвоєних військових звань поділяється на:
молодший офіцерський склад (молодші офіцери);
старший офіцерський склад (старші офіцери);
вищий офіцерський склад (вищі офіцери).
Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам) присвоюються такі військові звання:
До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова відповідно "запасу" або "у відставці".
5. Особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройні Сили України комплектуються:
а) за контрактом:
випускниками вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, що мають кафедри військової підготовки (факультети, відділення, інститути військової підготовки) з програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу (далі - військові навчальні заклади), з числа курсантів (слухачів), які пройшли підготовку на посади осіб офіцерського складу з присвоєнням первинного офіцерського звання, - на військову службу осіб офіцерського складу;
офіцерами запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, в тому числі жінками віком до 30 років;
офіцерами, які проходять військову службу за призовом або кадрову військову службу і виявили бажання проходити службу за контрактом;
військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними і жінками віком від 19 до 30 років, яким відповідно до пункту 15 цього Положення присвоєно військове звання прапорщика (мічмана);
б) за призовом - офіцерами запасу віком до 30 років у кількості та за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за наказом Міністра оборони України;
в) офіцерами, які проходять кадрову військову службу.
6. Граничний вік перебування на військовій службі встановлено:
а) для прапорщиків (мічманів) та молодших офіцерів - до 45 років;
б) для старших офіцерів у військових званнях майора (капітана 3 рангу) і підполковника (капітана 2 рангу) - до 50 років, полковника (капітана 1 рангу) - до 55 років;
в) для вищих офіцерів у військових званнях від генерал-майора (контр-адмірала) до генерала армії України включно - до 60 років.
7. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню з військової служби в запас або у відставку в порядку, визначеному цим Положенням.
Особи офіцерського складу, які мають високий рівень професійної підготовки, досвід практичної роботи на займаній посаді та визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я до проходження військової служби, на їх прохання Міністром оборони України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік до 5 років, а доктори наук і професори - до 10 років.
Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), які за їх згодою відряджені до органів виконавчої влади, інших цивільних установ, що виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки (далі - органи виконавчої влади, інші цивільні установи), та досягли граничного віку перебування на військовій службі, продовження військової служби здійснюється за клопотанням керівників відповідних органів виконавчої влади, підприємств і організацій.
Офіцери, прапорщики (мічмани), залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм продовжено військову службу на підставах, передбачених пунктами 63, 67 цього Положення.
Військовослужбовці з дозволу командира (начальника) - від командира з'єднання і вище - можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від служби.
Особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, яким за вироком суду призначено покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців, не можуть бути підвищені за посадою, у військовому званні, а строк покарання не зараховується до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання.
Військовослужбовці, до яких за вироком суду застосовано кримінальне покарання у виді арешту, проходять військову службу з урахуванням обмежень, що застосовуються до них згідно з правилами тримання військовослужбовців на гауптвахті, передбаченими Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Редакційна колегія ПОВІДОМЛЯЄ,
що 11 лютого 2002 року журнад "Воєнна історія" зареєстровано у Державному комітеті інформполітики України

До змісту журналу "Воєнна історія" #1 за 2002 рік